Vedtekter

       VEDTEKTER FOR

 

  BUAN FAMILIEBARNEHAGE


Eier Karin Langland Reinsbakk

Kregnesvegen 290, 7228 Kvål

Tlf: 93258952

Mail: karin.lreinsbakk@gmail.com

 

EIERFORHOLD

Buan familiebarnehage er en privateid barnehage i eierens hjem med inntil 4 plasser for 4-5 dgr pr uke hovedsakelig for barn i alderen 0-3 år og barna kan disponere plassene ut det barnehageåret de fyller 3 år. Lokalene er lyse og trivelige med et hjemlig preg som består av liten hall med garderobe, WC, stue, kjøkken, bad/vaskerom med egen inngang.

Eier er Karin Langland Reinsbakk og er ansvarlig for den daglige driften. Hun er utdannet legesekretær (1994) og barne og ungdomsarbeider (2013)  og har siden 2002 jobbet som registrert dagmamma til barn i alderern 0-3 år før hun startet familiebarnehage i sitt eget hjem høsten 2009 og itillegg har hun erfaring som assistent i barnehage. Vi tilbyr lek og læring i en omsorgsfull og anerkjennende atmosfære og vi vektlegger trygghet og omsorg i et sanselig miljø med sang, instrument og friluft. Barna får være sammen med familiens ungdommer før og etter deres skoletid.

Familiebarnehagen har en katt som går ut og inn i barnehagen hvor barna oppholder seg.

En føreskolelærer har det pedagogiske ansvaret og har en styrerressurs på 13,3% og vil drive veiledning av familiebarnehageeieren en dag (5t) pr uke samt på foreldremøter, foreldresamtaler og sosiale anledninger i barnehagen.

 

FORMÅL

Ny formålsparagraf trådde i kraft 1.8.2010 og den fastsettter hva som er i barnehagens samfunsnmandat og hvilket verdigrunnlag barnehagen skal bygge på:

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. (Barnehageloven paragraf 1, Formål, 1. ledd)

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.


HJEMMEL

Familiebarnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager og de til enhver fastsatt forskrifter og retningslinjer gitt av Kunnskapsdepartementet. Rammeplan for barnehagen er retningsgivende for innholdet i familiebarnehagen.

Det er inngått en samarbeidsavtale mellom Melhus kommune og private barnehager 19.9.2011 som skal bidra til å sikre et godt og trygt tilbud for barn og foreldre/foresatte. Vi har gjensidige forpliktelser.

 

BEMANNING

Eier av familiebarnehagen har det daglige ansvaret for barna og arbeider i 100% stilling. Førskolelæreren som er pedagogisk veileder for barnehagen er innleid tjeneste ut fra lovverkets krav om tilstedeværelse og styreransvar i 13,3% stilling. Familiebarnehagen har vikarordning ved evt kortvarig sykdom og annen relevant fravær av eier. I tillegg så er det ønskelig at familebarnehagen kan være knyttet opp mot en kommunal barnehage i nærområdet og det er da Rosmælen skole og barnehage. 

 

ÅPNINGSTIDER/FERIER

Familiebarnehagen har åpent hver dag fra klokken 06.45 - 17.00. Det holdes stengt sommeren i ukene 28, 29, 30 og 31.

Barnehagen stenger kl 12 lille julaften. Det er også stengt jul- og nyttårsaften og hele romjulen samt hele påskeuken. Vi har 5 planleggingsdager i året hvor da barnehagen er stengt. Det gies ikke fradrag i brukerbetalingen for disse dagene. Det gies ikke reduksjon ved fravær pga sykdom hos barnet.

Ved liten påmelding til opphold i skoleferier og høytider, dvs 1 barn i barnehagen, kan det påregnes at eier stenger barnehagen de aktuelle dagene i samråd med foreldre.

 

OPPTAK AV BARN/OPPTAKSMYNDIGHET

Melhus kommune har samordnet opptak for kommunale og private barnehager iht Lov om barnehager § 12. Dette innebærer felles søknadskjema, felles registrering av søknader og koordinering av opptaket.

For opptak til nytt barnehageår i august må det søkes innen søknadsfristen for hovedopptaket. Søknadsfristen er 1 mars hvert år. Det kan søkes om opptak hele året, og alle søknader vil bli vurdert ved ledige plasser. De som står på venteliste ved årsskiftet, må søke på nytt ved neste års hovedopptak. Alle søknader skal leveres elektronisk. Skjema finnes på Melhus kommunes hjemmeside. Dette brukes også ved søknad om endring av oppholdstid og overflytting til annen barnehage.

Foresatte kan tilbys plass i andre barnehager enn de det søkes plass i og svar på søknad om barnehageplass sendes pr brev.

Melhus kommunestyret er ansvarlig for opptak av barn. Dette ansvaret er videredelegert til den enkelte barnehagestyrer.        P lassen er deres frem til dere sier opp plassen skriftlig eller ut det barnehageåret barnet fyller 3 år. Barnehageåret er fra 1 august til 31 juli.

 

OPPTAKSKRITERIER

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jfr Barnehagelovens § 12.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august, det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad til hovedopptaket rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i sept, okt, nov det året det søkes har rett til å få plass i bhagen fra den måneden barnet fyller ett år. Barn bosatt i Melhus kommune prioriteres ved opptak. Dersom barn fra en annen kommune får barnehageplass, vil denne kunne beholdes ut barnehageåret. Dersom en fortsatt ønsker plass ved neste barnehageår, må det søkes på nytt.

Prioritet ved opptak:

¤ barn med nedsatt funksjonsevne, jfr Lov om barnehager § 13. Det skal foretas en sakkyndig  vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.(hvis barn med et slikt behov for plass søker familiebarnehagen så vil det bli tatt opp med leder for opptak pga ingen ressurser til barn med et slikt behov i familiebarnehagen. Barnet vil da evt få plass i en annen barnehage.)

¤ barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd.(se punkt over)

¤ barn av innvandrere som skal delta i introduksjonsprogram jfr Introduksjonsloven § 3 skal tilbys plass snarest og innen 3 mndr.(se punkt over)

¤ barn av flyktninger/minoritetsspråklige barn.(se punkt over)

¤ Behov for endring av oppholdstid for barn som allerede går i barnehagen.

¤ barn fra familier i en vanskelig livssituasjon. Dokumentasjon må foreligge.(se punkt over)

* barn som skal begynne på skolen neste år. (familiebarnehagen tar vanligvis ikke inn barn over 3 år)

¤ søsken av barn som har plass i barnehagen.

* søknad om overflytting til annen barnehage.

¤ barn av personalet.

Etter at alle barn med rett til plass har fått tilbud, gjelder følgende prioriteringer: 1. barn som aldersmessig er tilpasset nåværende barnegruppe. (pga ønskelig med mest mulig homogen aldersgruppe pga gruppens størrelse som er 4 helplasser fra 0-3 år). 

Når barn står likt , tildeles plass ved loddtrekning.


KLAGE

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

 

PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASS MED BETALINGSFRITAK

Permisjon fra barnehageplass med betalingsfritak kan gis når følgende grunnlag foreligger:

¤ midlertidig endring av familiens eller barnets behov der situasjonen har oppstått etter at barnet har fått barnehageplass.

¤ når forholdene i barnehagen ellers ligger til rette for å gi permisjon.

¤ det gis fortrinnsvis permisjon fra hele plasstilbudet. Permisjonen gjelder i barnehageåret. Søknad om permisjon avgjøres av eier.

 

ENDRING AV OPPHOLDSTID

Det kan søkes om endring av oppholdstid i løpet av barnehageåret. Søknaden må angi begrunnelse for endringen, og ved vurdering vil dette, samt barnehagens totale situasjon, vektlegges.Endring av oppholdstid avgjøres av eier.

 

OPPSIGELSE

Oppsigelse av plass skjer skriftlig, og foreldre/foresatt sender oppsigelsen til barnehagen barnet har plass i. Oppsigelse fra barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig. 

Oppsigelsestiden er to måneder fra den 1. i den påfølgende måned. Oppsigelsen kan ikke gis tilbakevirkende kraft. Ved oppsigelse betales det ut oppsigelsestiden. Oppsigelse fra foresattes side mottatt av barnehagen etter 1 april medfører en plikt til å betale ut juni måned. Unntaket er oppsigelse av plass som gjelder fra 1 juni. Vilkår for betalingsfritak i juni er at plassen blir benyttet av et annet barn. 

Hvis familiebarnehagen stenger eller opphører, er oppsigelsestiden også to måneder fra den 1. i påfølgende måned.

TAP AV PLASS

kan skje dersom: - Oppholdsutgiftene ikke blir betalt innen rimelig tid. - Det gies feilaktige opplysninger av vesentlig betydning ved søknad om barnehageplass. - vedtektene/reglene ikke overholdes.

Ved flytting fra kommunen vil familien kunne beholde barnehageplassen ut barnehageåret dvs tom 31.7. Dersom en fortsatt ønsker å plass ved neste barnehageår, må det søkes på nytt.


BETALING FOR BARNEHAGEPLASS

Betalingssatsene og evt moderasjoner fastsettes av kommunestyret i forbindelse med årlige budsjettvedtak. Se melhuskommune.no.  Kostpenger kommer i tillegg til barnehagekontigenten. Satsene fastsettes av eier. Selvkostprinsippet skal være veiledende for fastsettelsen for kostpenger.

 

BETALINGSBESTEMMELSER

Kommunen fastsetter brukerbetaling for et år av gangen. Forskrift om brukerbetaling gjelder.( se kommunens hjemmeside under barnehager der ligger betalingsbestemmelsene). Betalingen skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. Det gies ikke reduksjon i kontigenten pga planleggingsdager (5 dgr i året). Det gies ikke reduksjon ved fravær pga sykdom hos barnet. 

Barnehageåret er fom 1.8 tom 31.7 året etter men  familiebarnehagen har oppstartsdato mandag i uke 32 (dato vil variere litt) hvert år og betalingsfri hele juli så betalingen gjelder fra oppstartsdato som er mandag i uke 32. Barnehagen er stengt 3 siste ukene på juli og første uken på august (uke 28, 29, 30, 31)  Foreldre som ønsker plass senere enn dette, må for å beholde plassen betale fra tildelt oppstartsdato som vil komme fram på tilbudsbrevet som foresatte får ved tilbud om plass i barnehagen.

Samme satser som kommunen når det gjelder foreldrebetaling men barnehagen har egen kostpengesats og sats ved kjøp av enkeltdag)  :

5 dgr/uken, 100% plass kostpenger 250 kr

4 dgr/uken, 80% plass   kostpenger 200 kr


Kjøp av enkeltdager 220 kr pr dag, kostpenger 25 kr pr dag

Det betales den 12  i hver måned. Regning vil bli gitt ut til foreldre i forkant av barnehageeier.

Det gis moderasjon etter søknad utfra visse kriterier (se kommunens hjemmeside) fastsatt av Melhus kommunestyre.  

I tillegg til brukerbetalingen, kommer kostpenger som er satt til 250 kr for en 100% plass. Til denne prisen for barna frokost, lunsj, ettermiddagsmåltid med frukt, brød-og kornprodukter, et varmt måltid pr uke, mat/ekstra frukt til spesielle anledninger som bursdag, vinterfest osv. Buss/togbilletter, inngang til feks Melhus Sansesenter.

Det er ønskelig at barna hentes senest 16.50 slik at barnehagen kan stenge kl 17.00

Barnehagen tar seg betalt for hver påbegynte halve time om barnet ikke er hentet ved barnehagens stengetid som er 17.00 Det er kr 100 pr påbegynte halve time fra 17.00.

Dette gjelder ikke om uforutsette ting skjer med trafikken, ulykker, sykdom o.l. Ta kontakt med barnehagen snarest om noe slik skulle skje.


SAMARBEIDSUTVALG/FORELDRERÅD

alle foreldre/foresatte som har barn i familiebarnehagen. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser, samt bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. De har rett til å uttale seg om saker som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Ved avstemning gjelder en stemme for hvert barn.

Jfr lov om barnehager § 4 skal det velges samarbeidsutvalg hvert år. Samarbeidsutvalget skal ha følgende sammensetning:

1 representant fra foreldrerådet, 1 representant fra eier, 1 representant fra kommunen. Representantene velges for et år om gangen. Samarbeidsutvalget godkjenner årsplan for familiebarnehagen og tar opp saker vedrørende innhold og virksomhet feks budsjett. Det vil være 1 møte i året, fortrinnsvis på høsten.

 

HELSE OG SYKDOM

Foresatte skal legge frem erklæring om barnets helse før barnet begynner i barnehagen jfr lov om barnehager paragraf 23.

Syke barn skal ikke være i barnehagen.

Familiebarnehagen er under tilsyn av kommunens helsesøster. Syke barn med feber over 37,5 oppkast, diare, sterk forkjølelse, smittsomme barnesykdommer må holdes hjemme fra familiebarnehagen. Hvis barnet har dårlig allmentilstand dvs slapp, uopplagt og ikke kan følge barnehagens aktiviteter feks være ute, bør de holdes hjemme. Ved oppkast og diare fungerer en 48 timers regel dvs at barnet først kan komme i barnehagen 48 timer etter siste oppkast/diare. Ved tvil om barnet kan være i barnehagen kan foreldre/foresatte kontakte eier. Barnet bør helst ha en feberfri dag hjemme før de kommer i barnehagen. Hvis et barn er sykt eller har fravær av andre grunner, må det gis beskjed til barnehagen så snart som mulig. I tilfelle sykdom oppstår i barnehagen blir foreldre/foresatte kontaktet og barnet må hentes.

Kjente allergier skal oppgis til eier og informere  graden av allergi. Hvis barnet må ha spesiell mat eller drikke utover vanlig kost som familiebarnehagen benytter, så må det holdes av foreldre/foresatte, men familiebarnehagen skal legge alle forhold til rette for en godt rutine rundt barnets allergi.

 

ANSVAR

Eieren/personalet  har ansvaret for barna den tiden de er i barnehagen. Levering og henting av barnet er foreldre/foresatte selv ansvarlige for. Barnet må ikke forlates før han/hun har vært i kontakt med eieren/personalet.Barnet skal hentes av en voksen som er kjent for barnehagen. Dersom barnet hentes av en annen person enn vanligvis, skal barnehagen ha beskjed fra foreldre/foresatte om hvem som skal hente barnet. Beskjeden skal skrives ned i oppmøteprotokollen.

Eier el annet personale i barnehagen kan ikke ta med barna som passasjer i egen bil uten at det benyttes forskriftsmessig sikring av barnet og det det foreligger et skriftlig samtykke fra foreldre/foresatte.

 

FORSIKRING

Barna er IKKE forsikret av barnehagen. Foreldre/foresatte oppfordres til å undersøke hvilke forsikringer de har. Ved manglende forsikring kan familiebarnehagen få ordnet med forsikring til det gjeldende barnet. Ta kontakt med eier hvis det ønskes.

 

INTERNKONTROLL

Familiebarnehagen har et system for internkontroll og beredskapsplaner. Det er beredskapsplaner for situasjoner som feks brann, ulykker, renhold, håndtering av mat osv. Den inneholder også sjekklister for kontroll av barnehagens ute - og inneområder. Denne permen blir oppbevart i barnehagen og skal kontrolleres og holdes oppdatert av eier. Og vikar skal være kjent med internkontrollsystemet.

 

TAUSHETSPLIKT, OPPLYSNINGSPLIKT OG POLITIATTEST

Familiebarnehagen følger bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten. Alle som jobber og oppholder seg i familiebarnehagen må legge frem tilfredsstillende politiattest.

Ifølge Barnehageloven § 23 står det at før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til de ordinære undersøkelser på helsestasjonen, kan en slik erklæring gis av barnets foresatte.

 

VEDTEKTENES VARIGHET

Vedtektene fastsettes av eier. Vedtektene gjelder til de blir revidert grunnet endringer i familiebarnehagen. Kopi av de til enhver gjeldende vedtekter sendes barnas foreldre og kommunen.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

10.02 | 21:16

Anbefaler Brekkåsen familiebarnehage; trygg/forutsigbar ramme og førsteklasses faglig/pedagogisk tilbud. Ronja kunne ikke fått en bedre start på barnehagelivet!

...
16.06 | 11:47

For meg har du verdens viktigste jobb! Du passer på sønnen min..Vi foreldre og Teodor kunne ikke fått et bedre møte med barnehagen enn hos deg!Du er fantastisk!

...
06.09 | 23:40

Dette var veldig bra. Koslig for farmor og farfar å se hvordan Sander har det på barnehagen.

...
26.03 | 21:52

Det var ei kjæmpefin side du har laga Karin . Glade barn i flotte omgivelser, en fryd for øyet ! Knallfarver og god musikk ! Supert !!

...
Du liker denne siden